Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY POD NAZWĄ: „ZNIŻKA POLKI.PL”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:„Zniżka Polki.pl”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,„Zniżka Polki.pl” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON351001329 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 23.09.2019 r. do 13.10.2019 r

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: http://wolczanka.pl („Sklep Internetowy”).

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów w cenach regularnych (tj. bez obniżek) dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Oferty spełnią łącznie następujące warunki:
a. są czytelnikami portalu „Polki.pl” dostępnego pod adresem: https://polki.pl/ i uzyskają z informacji zamieszczonej na portalu hasło rabatowe uprawniające do otrzymania rabatu w wysokości 100,00 zł na zakupy w sklepie internetowym
b. dokonają zakupu dowolnego produktu/ produktów objętych Ofertą w cenach bazowych na łączną kwotę minimum 200,00 zł brutto (transakcja musi być stwierdzona jednym paragonem);

Po spełnieniu powyższych obowiązków otrzyma Rabat, co oznacza, że wartość jego paragonu zostanie pomniejszona o kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych).

b. dokonają w Sklepie Internetowym zakupu dowolnego produktu/ produktów, o których mowa w pkt. 4 powyżej na łączną kwotę minimum 200,00 zł (transakcja musi być stwierdzona jednym paragonem);

c. w trakcie składania zamówienia wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wprowadź kod”) hasło, o którym mowa w pkt 5 a potwierdzą klikając przycisk “Oblicz rabat” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (“Uczestnik Promocji”).

Po spełnieniu powyższych obowiązków Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 100 zł, co oznacza, że cena towarów objętych Promocją, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obniżona o 100 zł obowiązującej ceny.

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

7. Podczas jednej transakcji, niezależnie od jej wartości, Klient może otrzymać Rabat tylko jeden raz.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Butikach w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

10. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na produkty zakupione w ramach Promocji.

11. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych na zasadach Promocji w Sklepie Internetowym w ramach jednej transakcji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów zakupionych na zasadach Promocji, w ramach jednej transakcji.

12. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

13. Treść niniejszego regulaminu dostępna na stronie internetowej http://wolczanka.pl.

14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 23 września 2019 r.

Kraków, dnia 23 września 2019 r.