Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

REGULAMINU WYMIAN I ZWROTÓW TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SALONACH FIRMOWYCH WÓLCZANKA I LAMBERT

REGULAMIN WYMIAN I ZWROTÓW TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH W BUTIKACH WÓLCZANKA I LAMBERT

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady wymiany i zwrotu towarów pełnowartościowych w butikach Wólczanka i Lambert. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a. Sprzedawcy – rozumie się przez to VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329, b. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu Towarów w dowolnym Butiku, c. Butiku lub Butikach – rozumie się przez to wszystkie sklepy firmowe Wólczanka i Lambert na terenie Polski z wyłączeniem outletów. Lista sklepów firmowych Wólczanka i Lambert jest dostępna na stronie internetowej http://wolczanka.pl/. d. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt. 11 Regulaminu, odpowiednio: pełnowartościowy towar/pełnowartościowe towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Butikach, e. Dzień niehandlowy – rozumie się przez to każdy dzień wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, a także każdy dzień objęty ograniczeniem handlu w rozumieniu ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, f. Dzień handlowy – rozumie się przez to każdy dzień z wyłączeniem Dni niehandlowych. 3. Klient może wymienić lub zwrócić Towar zakupiony w Butiku bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Klient może wymienić Towar zakupiony w Butiku w ciągu 100 dni od daty zakupu Towaru w Butiku (tj. od dnia następującego po dniu wskazanym na paragonie/ fakturze VAT jako data zakupu), w Dni handlowe w godzinach pracy danego Butiku. Przy liczeniu wskazanego terminu uwzględnia się zarówno Dni handlowe, jak i Dni niehandlowe, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada w Dniu niehandlowym, termin upływa w najbliższym Dniu handlowym następującym po tym dniu. 5. Klient może zwrócić Towar zakupiony w Butiku w ciągu 100 dni od daty zakupu Towaru w Butiku (tj. od dnia następującego po dniu wskazanym na paragonie/ fakturze VAT jako data zakupu), w Dni handlowe w godzinach pracy danego Butiku. Przy liczeniu wskazanego terminu uwzględnia się zarówno Dni handlowe, jak i Dni niehandlowe, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada w Dniu niehandlowym, termin upływa w najbliższym Dniu handlowym następującym po tym dniu. 6. Klient może dokonać wymiany lub zwrotu Towaru wyłącznie w Butiku, w którym dokonał zakupu Towaru.
7. Klient jest zobowiązany do wymiany lub zwrotu Towaru Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu Towaru (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT).
8. Towar, który Klient zamierza wymienić lub zwrócić:
a. nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie, b. musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które Sprzedawca zaopatrzył Towar w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. muszą pochodzić od Sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich usunięcia i ponownego przymocowania do Towaru, c. powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, w jakim został sprzedany. 9. Klient może wymienić zakupiony Towar na inny towar o takiej samej lub wyższej cenie sprzedaży w zakresie dostępności towarów w ofercie Butiku. W przypadku, gdy Klient dokonuje wymiany na towar o cenie sprzedaży wyższej niż cena zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy pomiędzy ceną wymienianego zakupionego Towaru, a ceną towaru, na który w/w Towar jest wymieniany. 10. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego w ramach zestawu w ramach promocji Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach promocji. Klient nie jest uprawniony do zwrotu tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach promocji. 11. Wymianie i zwrotowi nie podlegają następujące kategorie Towarów: a. Bielizna, b. Skarpety, c. Karty podarunkowe, d. Towary szyte na miarę, e. Towary po przeróbkach krawieckich, innych dopasowaniach dla potrzeb Klienta. 12. W przypadku, gdy Klient podczas jednej transakcji dokonuje zakupu zarówno Towarów wskazanych w pkt. 11 Regulaminu, jak również innych Towarów, Klient jest uprawniony do zwrotu wyłącznie Towarów niewskazanych w pkt. 11 powyżej. 13. W przypadku zwrotu Towaru Sprzedawca odbiera od Klienta Towar oraz wydany Klientowi w momencie zakupu oryginalny dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT). Jeżeli Klient zwraca jedynie niektóre Towary, otrzymuje dokument potwierdzający zwrot Towarów wraz z wskazaniem ich ilości oraz nowy dowód zakupu Towarów, które pozostają u Klienta wraz z wskazaniem ich ilości (na dowodzie zakupu są również ujęte pozycje zwrócone). 14. W przypadku wymiany Towaru Klient otrzymuje nowy dowód zakupu (uwzględniający dokonaną wymianę). 15. Zwrotowi podlega zapłacona przez Klienta cena Towaru wynikająca ze stosownego dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury VAT). Zwrot należności za Towar następuje tylko i wyłącznie na kartę podarunkową Gift Card. Klient potwierdza otrzymanie zwrotu należności na formularzu potwierdzenia zwrotu Towaru, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient posiada prawo do wykorzystania środków zwróconych na kartę podarunkową Gift Card na zasadach użytkowania karty podarunkowej Gift Card określonych w Regulaminie karty podarunkowej Gift Card dostępnym na stronie https://www.vrg.pl/marki/karty-podarunkowe. 15a. Zwrot Towaru nabytego z użyciem bonu rabatowego jednorazowego wykorzystania możliwy jest jedynie co do kwoty, jaką Klient rzeczywiście uiścił. Kwota rabatu wynikająca z bonu rabatowego nie jest zwracana. Nie jest wydawany duplikat bonu rabatowego.

16. Wymiana lub zwrot Towaru możliwe są jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
17. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Butikach.
18. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
19. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28.11.2019 r.