Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

REGULAMIN KONKURSU „Zainspirowani Japonią”

REGULAMIN KONKURSU
„Zainspirowani Japonią”
§ 1. Postanowienia Ogólne:
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Zainspirowani Japonią” organizowanym za pośrednictwem serwisu Facebook (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej: „Organizator”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 11.10.2019 r. godz.: 10:00 do 18.10.2019 r. godz. 10:00 na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/wolczanka/ (dalej: „Serwis” lub „Facebook”), za pośrednictwem postu zamieszczonego w Serwisie (dalej: „Post konkursowy”).
Celem Konkursu jest promowanie marki Wólczanka.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do nagrody.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2. Zasady Uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w Serwisie Facebook. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
4. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla marki Wólczanka lub Organizatora.
5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej: „Administrator”).
2. Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora dodatkowych danych osobowych. Przekazanie takich danych jest niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu do zakończenia procedur reklamacyjnych.
5. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane dodatkowo przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.

§ 4. Zadanie Konkursowe:
1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści: „Którą z koszul z limitowanej kolekcji „Japonia” wziąłbyś/wzięłabyś ze sobą do Japonii i dlaczego?” (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”).
2. Zgłoszenia konkursowe należy opublikować w formie komentarza pod Postem konkursowym w Serwisie Facebook na profilu marki Wólczanka pod adresem https://www.facebook.com/wolczanka/.
3. Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedno Zgłoszenie konkursowe.
4. Uczestnik publikując Zgłoszenie konkursowe zgadza się na jego wykorzystanie przez Organizatora w komunikacji promocyjnej marki Wólczanka w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook.

§ 5. Wybór Zwycięzcy:
1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze 3 (trzy) najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne Zgłoszenia konkursowe, które będą uprawnione do otrzymania nagrody przez zgłaszającego je Uczestnika (dalej: „Zwycięzcy Konkursu”).
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod Postem konkursowym w Serwisie oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook.

§ 6. Nagrody:

1. Nagrodami w Konkursie dla każdego Zwycięzcy konkursu są: jedna wybrana przez Zwycięzcę konkursu koszula z kolekcji „Japonia” oraz zestaw kosmetyków marki Hada Labo Tokyo (dalej „Nagrody”).
2. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom konkursu w sposób ustalony z Organizatorem.
3. Do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Warunkiem wydania Zwycięzcom konkursu Nagród jest wypełnienie przez Zwycięzcę konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora.
5. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia wysłania do nich przez Organizatora wiadomości o wygranej przesłać pocztą Formularz Podatkowych Danych Osobowych, niezbędny w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagród skutkują utratą praw do nich, a Nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 7. Wydanie Nagród:
1. O fakcie wygranej Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem komentarza pod Postem konkursowym oraz wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu oraz o podanie informacji, o których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażąda od Zwycięzcy Konkursu podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania i nie zostanie ustalony inny sposób wydania Nagrody), a także o wskazanie wybranej koszuli z kolekcji „Japonia”, stanowiącej część Nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z Nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.

§ 8. Postępowanie Reklamacyjne:
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pisemnie na adres pocztowy: VRG S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub na adres e-mail: aleksandra.kania@vrg.pl.
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 9. Postanowienia Końcowe:
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wolczanka.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

Kraków, dnia 11.10.2019
Organizator: