Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

REGULAMIN KONKURSU WÓLCZANKAxHOMLA "Przytulna jesień"

Regulamin Konkursu „Przytulna jesień”

§ 1 NAZWA KONKURSU
Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Przytulna jesień” (dalej: „Konkurs”).

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Homla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 70.000.000,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU
Czas trwania konkursu obejmuje okres od 3 października 2019 roku, od godziny opublikowania przez Organizatora postu konkursowego w serwisie Instagram, do 30 października 2019 roku, do godziny 2359.

§ 4 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU
1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej serwisu społecznościowego https://www.facebook.com/hellohomla oraz na stronie internetowej Organizatora www.homla.com/przytulna-jesien
2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com, www.pinterest.com, www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com, http://www.pinterest.com http://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 5 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób wymienionych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane przesłanki:
a. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu;
b. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Zadania konkursowego;
c. posiada indywidualne konto w serwisie Facebook lub indywidualne konto w serwisie Instagram z ustawieniami profilu publicznego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora jak również podmiotu wspierającego Organizatora – VRG S.A. oraz najbliżsi członkowie ich rodzin i rodzin Organizatora, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Niezależnie od powyższego administratorem danych osób posiadających konto w serwisach Facebook i Instagram, pozostają te podmioty oraz właściciele fanpage’y.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku Laureatów doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes administratora nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niezależnie od powyższego administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione VRG S.A. będącej podmiotem wspierającym Organizatora. Dane Laureatów konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym.
4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane Zgłoszenia konkursowe w serwisie Facebook nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do Laureatów dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych.
7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

§ 7 ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 5 ust. 1, 2 Regulaminu wykonuje Zadanie konkursowe, które polega wedle wyboru Uczestnika:
a. na opublikowaniu na własnym profilu (z ustawieniami profilu publicznego) na koncie Instagram Fotografii konkursowej (dalej: „Fotografia”), pokazującej czym dla Uczestnika jest przytulna jesień,
b. opublikowaniu wraz z Fotografią, kreatywnego opisu czym dla Uczestnika jest przytulna jesień,
c. zamieszczeniu oznaczeń: hellohomla i wolczanka oraz hasztagów: #przytulnajesien, #homlaxwolczanka,

lub

a. na opublikowaniu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Organizatora w serwisie Facebook, Fotografii konkursowej (dalej: „Fotografia”), pokazującej czym dla Uczestnika jest przytulna jesień,
b. opublikowaniu wraz z Fotografią, kreatywnego opisu czym dla Uczestnika jest przytulna jesień,
c. zamieszczeniu hasztagów: #przytulnajesien, #homlaxwolczanka,

lub

a. na opublikowaniu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Wólczanki (https://www.facebook.com/wolczanka/) w serwisie Facebook, Fotografii konkursowej (dalej: „Fotografia”), pokazującej czym dla Uczestnika jest przytulna jesień,
b. opublikowania wraz z Fotografią kreatywnego opisu czym dla Uczestnika jest przytulna jesień,
c. zamieszczeniu oznaczeń: hellohomla i wolczanka oraz hasztagów: #przytulnajesien, #homlaxwolczanka,
2. Fotografia nie może zawierać wizerunków jakichkolwiek osób trzecich.
3. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
4. Zgłoszenie nie może zwierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marek Homla i Wólczanka jak również treści reklamowych promujących inne marki niż Homla i Wólczanka.
5. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, propagujące spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Facebook lub Instagram, posługują się fikcyjnymi kontami Facebook Instagram, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
7. Usunięcie postu ze Zgłoszeniem konkursowym jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
8. W konkursie można brać udział więcej niż jeden raz, przy czym można otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji na pracę konkursową, z prawem do sublicencji, na okres pięciu (5) lat od dnia wzięcia udziału w Konkursie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem charakteru sieci Internet.
2. Licencja udzielona zostanie na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie, zwielokrotnienie Fotografii poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną.
b. rozpowszechnianie, wprowadzanie Fotografii do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com, www.pintrest.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
c. oddawanie Fotografii osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Fotografii lub ich kopii z ograniczeniami wynikającymi z niniejszej licencji,
d. wykonywania autorskich praw zależnych do Zdjęć (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Wykonawcy.
3. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego i w przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią roszczeń względem Organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich tejże osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora do każdego postępowania toczącego się w związku z takim roszczeniem, a jeśli okaże się to niemożliwe, zobowiązuje się przystąpić od niego po stronie Organizatora.
4. Wzięcie udziału w Konkursie za pośrednictwem serwisu Instagram jest równoznaczne z udzieleniem zgody na skorzystanie przez Organizatora z narzędzia umożliwiającego repost Fotografii na profilu Organizatora w serwisie Instagram.

§ 9 WIZERUNEK
1. Uczestnicy, którzy w Zgłoszeniu konkursowym zdecydują się na zamieszczenie na Fotografii swojej podobizny („Wizerunek”) biorąc udział w Konkursie udzielają Organizatorowi, na okres pięciu (5) lat zgody na rozpowszechnianie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ich Wizerunku, z uwzględnieniem charakteru sieci Internet wizerunku uwiecznionego w Zgłoszeniu konkursowym.
2. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego Wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie, zwielokrotnienie Wizerunku poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy techniką tradycyjną lub elektroniczną.
b. rozpowszechnianie, wprowadzanie Wizerunku do obrotu w sieci Internet, w tym sieci komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com, www.pinterest.com), w tym również w formie mailingu oraz newsletteru,
c. oddawanie Wizerunku osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na korzystanie z Wizerunku lub jego kopii,
d. wykonywania autorskich praw zależnych do Zdjęć (w tym opracowań) bez zgody lub zezwolenia Uczestnika, na których uwieczniono Wizerunek Uczestnika. Zmiany dokonane przez Organizatora w żadnym wypadku nie mogą wpłynąć na takie zmiany w Wizerunku, które mogą zostać odebrane przez zewnętrznego odbiorcę jako zmiany karykaturalne. Zmiany te nie mogą też w żadnym wypadku naruszyć dóbr osobistych Uczestnika.

§ 10 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU
1. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) nagrodę główną spośród wszystkich Zgłoszeń jakie wzięły udział w Konkursie oraz 3 (trzy) nagrody dodatkowe.
2. W przypadku przyznawania nagród spośród wszystkich zgłoszeń Organizator będzie oceniał Fotografie oraz opisy zadania konkursowego z uwzględnieniem kryteriów: kreatywności, oryginalności Fotografii i opisów, aranżacji Fotografii, dopasowania opisu do Fotografii, jak również zgodności Fotografii i opisów z tematem konkursu.
3. 1 (jeden) laureat nagrody głównej, jak również 3 (trzech) zwycięzców nagród dodatkowych (dalej: „Laureaci”) zostanie wyłonionych spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 5 ust.1, 2 Regulaminu. Laureaci zostaną wyłonieni spośród zgłoszeń umieszczonych w serwisie Instagram i serwisie Facebook, co oznacza, że Organizator będzie traktował w równy sposób zgłoszenia zamieszczone w obu serwisach.
4. Laureaci zostaną wyłonieni 31 października 2019 r. przez trzyosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w Konkursie.
5. O wyłonieniu Laureatów Konkursu spośród zgłoszeń zamieszczonych w serwisie Instagram, Organizator poinformuje każdorazowo w wiadomości prywatnej przesłanej do Laureata Konkursu. W przypadku wyłonienia Laureatów spośród zgłoszeń zamieszczonych w serwisie Facebook, Organizator zamieści pod zwycięskim zgłoszeniem konkursowym komentarz z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej.

§ 11 NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano:
a) 1 (jedną) nagrodę główną w postaci:
i. 1 (jednego) bonu podarunkowego do [salonu stacjonarnego lub e-sklepu Homla o wartości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100),
ii. 1 (jednego) bonu podarunkowego do [butików stacjonarnych] Wólczanki o wartości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100)
b) 3 (trzech) nagród dodatkowych w postaci:
i. zestawu produktów Homla o wartości 100,00 zł (sto złotych) brutto,
ii. 1 (jednego) bonu podarunkowego do [butików stacjonarnych] Wólczanki o wartości 100,00 (sto złotych
2. Termin przekazania nagrody zostanie ustalony z Laureatami w wiadomości prywatnej.
3. W przypadku wyboru kodu do sklepu internetowego Homla znajdującego się pod adresem https://homla.com.pl/ – kod jest jednorazowy i:
a) w przypadku nagrody głównej uprawnia do zniżki w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), pod warunkiem dokonania zakupów za kwotę minimum 500,01 zł (pięćset złotych 01/100),
b) w przypadku nagrody dodatkowej uprawnia do zniżki w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), pod warunkiem dokonania zakupów za kwotę minimum 50,01 zł (pięćdziesiąt złotych 01/100).
4. Kod do sklepu internetowego nie może zostać zrealizowany przy zakupach towarów przecenionych lub objętych innymi promocjami.
5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny jak również zamiany nagrody na inną lub inny produkt.
6. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest skontaktowanie się Laureata z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram lub Facebook (w zależności od miejsca zamieszczenia zgłoszenia konkursowego) w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wraz z podaniem poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy), w przypadku konieczności podania innych danych Organizator poinformuje o tym fakcie Laureata.
7. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem w ww. terminie, zostanie wyłoniony i ogłoszony kolejny Laureat spośród przesłanych w toku Konkursu Zgłoszeń.
8. Oprócz nagród rzeczowych i bonów Organizator przyznaje również każdemu z Laureatów Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
9. Organizator informuje, że wartość Nagrody zdobytej w Konkursie stanowi przychód Laureata, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości rynkowej Nagrody. Laureat, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, aby Nagroda pieniężna została przez Organizatora zaliczona na poczet podatku dochodowego od wygranej.
10. W terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, Organizator przekaże do właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

§ 12 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Homla Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: marketing@homla.com.pl.
2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

§ 13 ZMIANY
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/helohomla, stronie internetowej Organizatora https://homla.com.pl/.