Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

Regulamin Konkursu „Wólczanka w podróży”

Regulamin Konkursu „Wólczanka w podróży” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wólczanka w podróży” organizowanym za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej „Organizator”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1.07.2019 r. godz.12:00 do 31.08.2019 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (dalej „Strona”) oraz serwisu społecznościowego Instagram (dalej: „Serwis Instagram” lub „Instagram”).
4. Celem Konkursu jest promowanie marki WÓLCZANKA.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu Instagram, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
§ 2
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 i kończy dnia 31 sierpnia 2019 r. o godzinie 23:59.
2. Konkurs podzielony jest na 9 etapów.
3. Poszczególne etapy Konkursu odbędą się w następujących terminach:
a) I etap: 1 lipca 2019 r. do 7 lipca 2019 r. godzina 23:59,
b) II etap: od 8 lipca 2019 do 14 lipca 2019 r. godzina 23:59
c) III etap: od 15 lipca 2019 do 21 lipca 2019 r. godzina 23:59
d) IV etap: od 22 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r. godzina 23:59
e) V etap: od 29 lipca 2019 r. do 4 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
f) VI etap: od 5 sierpnia 2019 r. do 11 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
g) VII etap: od 12 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
h) VIII etap: od 19 sierpnia 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
i) IX etap: od 26 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
4. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić do godz. 23:59 ostatniego dnia trwania danego etapu Konkursu wskazanego w § 2 ust. 3 Regulaminu. Zgłoszone po upływie wskazanych powyżej terminów Prace Konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie.
5. Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych w etapach I-V i VI-IX Konkursu zostaną wyłonione dwie zwycięskie Prace Konkursowe. Praca Konkursowa, która nie została nagrodzona w danym etapie Konkursu może ponownie wziąć udział w Konkursie, w jego kolejnym etapie pod warunkiem jej ponownego opublikowania zgodnie z Regulaminem w okresie trwania kolejnego etapu Konkursu.
6. Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych w każdym etapie Konkursu zostanie wyłoniona jedna zwycięska Praca Konkursowa. Praca Konkursowa, która nie została nagrodzona w danym etapie Konkursu może ponownie wziąć udział w Konkursie, w jego kolejnym etapie pod warunkiem jej ponownego opublikowania zgodnie z Regulaminem w okresie trwania kolejnego etapu Konkursu.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w Serwisie Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla wizerunku marki WÓLCZANKA lub Organizatora.

§ 4
Zasady i Przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na koncie marki Wólczanka
(wolczanka), należącej do Organizatora Konkursu, utworzonym w serwisie Instagram, pod adresem: www.instagram.com/wolczanka 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie na swoim Profilu zdjęcia ukazującego stylizację z wykorzystaniem co najmniej jednego produktu marki Wólczanka w kontekście nawiązującym do podróży (dalej „Praca Konkursowa”). Ponadto, żeby zgłoszenie zostało uznane za dokonane, zdjęcie należy oznaczyć znacznikiem #wolczankawpodrozy #bezcennechwile (z symbolem # przed znacznikiem) oraz oznaczyć w opisie zdjęcia konto Organizatora przez dodanie znacznika wolczanka na zdjęciu, zaś Profil Uczestnika Konkursu w Serwisie Instagram musi zostać oznaczony jako profil publiczny.
3. Jeden Uczestnik może dodać nieograniczoną ilość Prac Konkursowych z dodanym znacznikiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:
a. związane z tematyką Konkursu określoną niniejszym Regulaminem,
b. co do których Uczestnik posiada pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie;
c. które zostały wykonane i dodane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
5. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej przez Organizatora na stronie dedykowanej Konkursowi pod adresem: instagram.com/wolczanka (dalej ,,Strona”) oraz na jej wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki Wólczanka w serwisach społecznościowych Instagram ® i Facebook®.
6. W terminie do 3 dni po zakończeniu każdego etapu Konkursu tj. odpowiednio: 10 lipca 2019 r., 17 lipca 2019 r., 24 lipca 2019 r, 31 lipca 2019 r., 7 sierpnia 2019 r., 14 sierpnia 2019 r., 21 sierpnia 2019 r., 28 sierpnia 2019 r. oraz 4 września 2019. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych biorąc pod uwagę ich oryginalność oraz kreatywność pozostającą jednak w bezpośrednim związku z tematyką Konkursu ,,Wólczanka w podróży” a następnie wyłoni 1 (słownie: jednego) autora zwycięskiej Pracy Konkursowej w każdym z etapów Konkursu. Autor zwycięskiej Pracy Konkursowej zostanie wyróżniony Nagrodą przewidzianą przez Organizatora dla tego Konkursu, o której mowa w § 6 poniżej.
7. Informacja o wynikach poszczególnych etapów Konkursu zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia każdego z o etapów Konkursu oraz przesłana w formie komentarza umieszczonego w Serwisie Instagram i wiadomości e-mail do Uczestnika wytypowanego przez Komisję (dalej „Zwycięzca Etapu”).
8. Spośród wszystkich Zwycięzców Etapów I-V oraz VI-IX Komisja wybierze dwóch zwycięzców miesiąca (dalej: „Zwycięzca Miesiąca”), którego Praca Konkursowa zostanie oceniona jako najbardziej oryginalna i kreatywna oraz najlepiej nawiązująca do tematu Konkursu „Wólczanka w podróży” spośród wszystkich dotychczas wybranych Prac Zwycięzców Etapów. Informacja o wyborze Zwycięzcy Miesiąca zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu.
9. Spośród wszystkich Zwycięzców Etapów Komisja wybierze jednego zwycięzcę głównego (dalej: „Zwycięzca Główny”), którego Praca Konkursowa zostanie oceniona jako najbardziej oryginalna i kreatywna oraz najlepiej nawiązująca do tematu Konkursu „Wólczanka w podróży” spośród wszystkich dotychczas wybranych Prac Zwycięzców Etapów. Informacja o wyborze Zwycięzcy Głównego zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu.
§ 5
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 6
Nagrody

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) 9 nagród dla Zwycięzców Etapów w postaci dwóch biletów do kina o wartości nominalnej 60 zł („Nagroda”)
b) 2 dla Zwycięzców Miesiąca w postaci vouchera zakupowego o wartości nominalnej 300 zł („Nagroda Miesiąca”) oraz karty przedpłacowe o wartości 1000 zł
c) 1 nagrodę główną dla Zwycięzcy Głównego – voucher na wycieczkę o wartości 8 000 zł. (dalej, „Nagroda Główna”)
2. Każdy Zwycięzca Miesiąca otrzyma Nagrodę w postaci vouchera zakupowego o wartości nominalnej 300 zł, o terminie ważności do dnia 31.12.2019 r., uprawniającego do zakupu w butikach firmowych marki Wólczanka na terenie Polski produktu/produktów w regularnej/regularnych cenach detalicznych brutto odpowiadających wartości nominalnej vouchera (dalej ,, Voucher Zakupowy”). Wzór Vouchera Zakupowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Voucher Zakupowy uprawnia do zakupu wyłącznie towaru w regularnej cenie detalicznej brutto/towarów (przy realizacji Vouchera Zakupowego nie można skorzystać z innych obniżek lub promocji). Voucher Zakupowy nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher Zakupowy może zostać zrealizowany wyłącznie w terminie jego ważności. Termin ważności Vouchera Zakupowego nie podlega przedłużeniu. Voucher Zakupowy może być wykorzystany tylko raz (podczas jednej transakcji w butiku firmowym marki Wólczanka). Przy realizacji Vouchera Zakupowego nie wydaje się reszty w gotówce, w związku z czym zakup powinien odpowiadać cenie co najmniej równej wartości nominalnej Vouchera Zakupowego. Przy cenie sprzedaży wyższej niż wartość nominalna Vouchera Zakupowego należy dokonać dopłaty różnicy w gotówce lub kartą płatniczą.
3. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę, Nagrodę Miesiąca oraz Nagrodę Główną.
4. Nagrody, Nagrody Miesiąca oraz Nagroda Główna nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Do każdej Nagrody, Nagrody Miesiąca oraz Nagrody Głównej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody/ Nagrody Głównej z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej.
Zwycięzca zgadza się, że kwota w/w dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody/Nagrody Miesiąca/ Nagrody Głównej w Konkursie.
6. Warunkiem wydania Zwycięzcom Nagród, Nagród Miesiąca oraz Nagrody Głównej jest wypełnienie przez Zwycięzcę Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora na adres:

VRG S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków

7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody/Nagrody Miesiąca/ Nagrody Głównej obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie w oparciu o dane przesłane na Formularzu Podatkowych Danych Osobowych.

8. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania do nich przez Organizatora wiadomości o wygranej przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda/Nagroda Miesiąca/Nagroda Główna i nr telefonu kontaktowego.
9. Niezachowanie w/w terminów, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, w tym danych o których mowa w ust. 8 powyżej, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody/nagrody Miesiąca/Nagrody Głównej skutkują utratą prawdo niej, a Nagroda/Nagroda Główna pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy powstałą na skutek podania przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji.
11. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub listem poleconym w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania od każdego ze Zwycięzców jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
12. Zwycięzca Nagrody Głównej, po zamieszczeniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu, zostanie poinformowany o przyznaniu mu Głównej Nagrody mailowo lub poprzez prywatną wiadomość na serwisie Instagram. W przypadku wyrażenia przez Zwycięzcę Nagrody Głównej zgody na udział w sesji zdjęciowej, Organizator ustali ze Zwycięzcą Nagrody Głównej datę i miejsce wykonania sesji oraz poinformuje o innych warunkach odbioru Nagrody Głównej. W celu upublicznienia zdjęć wykonanych w ramach sesji zdjęciowej stanowiącej Nagrodę Główną, Zwycięzca Nagrody Głównej będzie zobowiązany – najpóźniej do czasu rozpoczęcia sesji zdjęciowej – do udzielenia zgody na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach sesji zdjęciowej – Nagrody Głównej. Wyrażenie przedmiotowej zgody nastąpi poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, którego wzór Organizator prześle do Zwycięzcy Nagrody Głównej drogą mailową. W przypadku niewyrażenia zgody na udział w Sesji zajęciowej lub niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach sesji zdjęciowej – Nagrody Głównej, Zwycięzca Nagrody Głównej traci prawo do Nagrody Głównej, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
13. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody/ Nagrody Głównej na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody/ Nagrody Głównej. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody/ Nagrody Głównej. Rezygnacja z części Nagrody lub części Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody/ Nagrody Głównej.
14. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub Nagrody Głównej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody/ Nagrody Głównej kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
13. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody/ Nagrody Głównej, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego kanałów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8
Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
a) jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej;
b) powstałe w związku z wykonaniem Pracy Konkursowej utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
c) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Pracy Konkursowej;
d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej;
e) zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich;
ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodnych z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – e) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej wraz z zezwoleniami na korzystanie z wizerunków utrwalonych w Pracy Konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
e. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
f. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
g. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej.
h. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
7. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestnika opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.
8. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 7 powyżej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.
9. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac Konkursowych oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac Konkursowych z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac Konkursowych, usunięcie fragmentów Prac Konkursowych lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac Konkursowych obok lub w sąsiedztwie innych prac.
11. W razie konieczności Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie majątkowych praw autorskich.
12. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
13. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. W przypadku Pracy Konkursowej zawierającej wizerunek osoby trzeciej Uczestnik dokonując zgłoszenia konkursowego oświadcza, że uzyskał na rzecz Organizatora zgodę tej osoby na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tego zezwolenia na podmioty trzecie. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu praw autorskich oraz praw zależnych do Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika, z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych, Uczestnik zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, a w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa- zwolni Organizatora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047082, NIP: 675-000-03-61, REGON: 351001329 (dalej, Administrator)
2. Administrator, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
3. W związku z prowadzeniem Konkursu oraz wydaniem Nagród zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, PESEL, telefon kontaktowy.
4. Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu (pod pojęciem tym należy rozumieć zarówno Zwycięzców Etapowych jak i Zwycięzcę Głównego) , zostaną poproszeni w wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z formularzem podatkowych danych osobowych, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu) wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 6 lipca 1991 r.. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku przez Zwyciezców Konkursu, będzie skutkować przyznaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody, co pozostanie do swobodnego uznania Organizatora.
5. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych z dnia 6 lipca 1991 r. w zakresie, w którym ustawa ta nakłada obowiązek zapłaty podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzanie ich danych. Wniesiony przez Uczestnika sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasady przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
7. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Uczestnik ma prawo skontaktować się z powołanym u Organizatora inspektorem ochrony danych osobowych w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach przysługujących Uczestnikowi prawach do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.
1.
§ 10
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.
2. Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres martyna.foremna@vrg.pl z dopiskiem „Wólczanka w podróży”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o zamieszczenie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursu.
2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.


ANEKS NR 1
do Regulaminu Konkursu
„Wólczanka w podróży”
podpisany w dniu 5 lipca 2019 roku w Krakowie przez:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

§ 1.

Organizator postanowił zmienić Regulamin konkursu „Wólczanka w podróży” („Regulamin”) w ten sposób, że:

• W § 2 skreśla się ust. 5;

• W § 2 zmianie ulega treść ust. 6, której nadaje się następujące brzmienie:

„6. Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych w każdym etapie Konkursu zostanie wyłoniona jedna zwycięska Praca Konkursowa. Praca Konkursowa, która nie została nagrodzona w danym etapie Konkursu może ponownie wziąć udział w Konkursie, w jego kolejnym etapie pod warunkiem jej ponownego opublikowania zgodnie z Regulaminem w okresie trwania kolejnego etapu Konkursu. Spośród zwycięskich prac konkursowych Organizator wyłoni także dwie najlepsze prace w danym miesiącu (odpowiednio z etapów I-V i VI-IX) oraz jedną najlepszą pracę w całym Konkursie.”

• W § 6 zmianie ulega treść ust. 1 pkt. a, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) 9 nagród dla Zwycięzców Etapów w postaci dwóch biletów do kina o wartości nominalnej 60 zł oraz dodatkowej nagrody rzeczowej, w postaci między innymi zestawów kosmetyków lub książek, o wartości:
Etap I – 271 zł
Etap II – 299,99 zł
Etap III – 218 zł
Etap IV – 199,99 zł
Etap V – 299,99 zł
Etap VI – 299,99 zł
Etap VII- 299,99 zł
Etap VIII – 199,95 zł
Etap IX – 299,99 zł
Informacje o dodatkowej nagrodzie rzeczowej do wygrania w danym Etapie Organizator będzie publikował pierwszego dnia danego Etapu, w postaci postu na profilu Instagram Organizatora.”

• W § 6 zmianie ulega treść ust. 1 pkt. b, któremu nadaje się następujące brzmienie:

b) 2 dla Zwycięzców Miesiąca w postaci vouchera zakupowego o wartości nominalnej 300 zł („Nagroda Miesiąca”) oraz karty przedpłaconej Mastercard o wartości 1.000 zł (tj. karty płatniczej, zasilonej kwotą jednego tysiąca złotych, którą można wykorzystywać do płacenia rachunków, robienia zakupów bezpośrednio w sklepie lub przez telefon czy Internet – wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Mastercard lub Maestro® – pełne zasady użycia kart dostępne są na stronie internetowej: www.mastercard.pl);

• W § 6 Regulaminu dodaje się ust. 2A o treści:

„2A. Zwycięzca Główny otrzyma Nagrodę w postaci vouchera o wartości nominalnej 8.000 zł (słownie osiem tysięcy złotych), o terminie ważności do dnia 31.08.2020 r., który może zostać zrealizowany we wskazanym przez Organizatora biurze podróży (dalej ,, Voucher Wycieczkowy”). Voucher Wycieczkowy nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher Wycieczkowy może zostać zrealizowany wyłącznie w terminie jego ważności. Termin ważności Vouchera Wycieczkowego nie podlega przedłużeniu. Voucher Wycieczkowy może być wykorzystany tylko raz (podczas jednej transakcji w biurze podróży). Przy realizacji Vouchera Wycieczkowego nie wydaje się reszty w gotówce, w związku z czym zakup powinien odpowiadać cenie co najmniej równej wartości nominalnej Vouchera Wycieczkowego. Przy cenie sprzedaży wyższej niż wartość nominalna Vouchera Wycieczkowego należy dokonać dopłaty różnicy w gotówce lub kartą płatniczą.”

• W § 6 Regulaminu zmianie ulega treść ust. 3, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„3. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę, Nagrodę Miesiąca oraz Nagrodę Główną, z zastrzeżeniem, że Zwycięzca Etapu może jednocześnie zostać Zwycięzcą Miesiąca i/lub Zwycięzcą Głównym.”

§ 2.

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 4.

Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Organizator:

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Regulaminu
REGULAMIN KONKURSU „WÓLCZANKA W PODRÓŻY
Regulamin Konkursu „Wólczanka w podróży” zwany dalej „Regulaminem”
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wólczanka w podróży” organizowanym za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej „Organizator”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1.07.2019 r. godz.12:00 do 31.08.2019 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za pośrednictwem strony internetowej Organizatora (dalej „Strona”) oraz serwisu społecznościowego Instagram (dalej: „Serwis Instagram” lub „Instagram”).
4. Celem Konkursu jest promowanie marki WÓLCZANKA.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu Instagram, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 i kończy dnia 31 sierpnia 2019 r. o godzinie 23:59.
2. Konkurs podzielony jest na 9 etapów.
3. Poszczególne etapy Konkursu odbędą się w następujących terminach:
a) I etap: 1 lipca 2019 r. do 7 lipca 2019 r. godzina 23:59,
b) II etap: od 8 lipca 2019 do 14 lipca 2019 r. godzina 23:59
c) III etap: od 15 lipca 2019 do 21 lipca 2019 r. godzina 23:59
d) IV etap: od 22 lipca 2019 r. do 28 lipca 2019 r. godzina 23:59
e) V etap: od 29 lipca 2019 r. do 4 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
f) VI etap: od 5 sierpnia 2019 r. do 11 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
g) VII etap: od 12 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
h) VIII etap: od 19 sierpnia 2019 r. do 25 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
i) IX etap: od 26 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
4. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić do godz. 23:59 ostatniego dnia trwania danego etapu Konkursu wskazanego w § 2 ust. 3 Regulaminu. Zgłoszone po upływie wskazanych powyżej terminów Prace Konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie.
5. (skreślony)
6. Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych w każdym etapie Konkursu zostanie wyłoniona jedna zwycięska Praca Konkursowa. Praca Konkursowa, która nie została nagrodzona w danym etapie Konkursu może ponownie wziąć udział w Konkursie, w jego kolejnym etapie pod warunkiem jej ponownego opublikowania zgodnie z Regulaminem w okresie trwania kolejnego etapu Konkursu. Spośród zwycięskich prac konkursowych Organizator wyłoni także dwie najlepsze prace w danym miesiącu (odpowiednio z etapów I-V i VI-IX) oraz jedną najlepszą pracę w całym Konkursie.
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz publicznego konta w Serwisie Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla wizerunku marki WÓLCZANKA lub Organizatora.
§ 4
Zasady i Przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na koncie marki Wólczanka
(wolczanka), należącej do Organizatora Konkursu, utworzonym w serwisie Instagram, pod adresem: www.instagram.com/wolczanka
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie na swoim Profilu zdjęcia ukazującego stylizację z wykorzystaniem co najmniej jednego produktu marki Wólczanka w kontekście nawiązującym do podróży (dalej „Praca Konkursowa”). Ponadto, żeby zgłoszenie zostało uznane za dokonane, zdjęcie należy oznaczyć znacznikiem #wolczanka #wolczankawpodrozy (z symbolem # przed znacznikiem) oraz oznaczyć w opisie zdjęcia konto Organizatora przez dodanie znacznika @wolczanka na zdjęciu, zaś Profil Uczestnika Konkursu w Serwisie Instagram musi zostać oznaczony jako profil publiczny.
3. Jeden Uczestnik może dodać nieograniczoną ilość Prac Konkursowych z dodanym znacznikiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:
a. związane z tematyką Konkursu określoną niniejszym Regulaminem,
b. co do których Uczestnik posiada pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie;
c. które zostały wykonane i dodane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
5. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej przez Organizatora na stronie dedykowanej Konkursowi pod adresem: instagram.com/wolczanka (dalej ,,Strona”) oraz na jej wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki Wólczanka w serwisach społecznościowych Instagram ® i Facebook®.
6. W terminie do 3 dni po zakończeniu każdego etapu Konkursu tj. odpowiednio: 10 lipca 2019 r., 17 lipca 2019 r., 24 lipca 2019 r, 31 lipca 2019 r., 7 sierpnia 2019 r., 14 sierpnia 2019 r., 21 sierpnia 2019 r., 28 sierpnia 2019 r. oraz 4 września 2019. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych biorąc pod uwagę ich oryginalność oraz kreatywność pozostającą jednak w bezpośrednim związku z tematyką Konkursu ,,Wólczanka w podróży” a następnie wyłoni 1 (słownie: jednego) autora zwycięskiej Pracy Konkursowej w każdym z etapów Konkursu. Autor zwycięskiej Pracy Konkursowej zostanie wyróżniony Nagrodą przewidzianą przez Organizatora dla tego Konkursu, o której mowa w § 6 poniżej.
7. Informacja o wynikach poszczególnych etapów Konkursu zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia każdego z o etapów Konkursu oraz przesłana w formie komentarza umieszczonego w Serwisie Instagram i wiadomości e-mail do Uczestnika wytypowanego przez Komisję (dalej „Zwycięzca Etapu”).
8. Spośród wszystkich Zwycięzców Etapów I-V oraz VI-IX Komisja wybierze dwóch zwycięzców miesiąca (dalej: „Zwycięzca Miesiąca”), którego Praca Konkursowa zostanie oceniona jako najbardziej oryginalna i kreatywna oraz najlepiej nawiązująca do tematu Konkursu „Wólczanka w podróży” spośród wszystkich dotychczas wybranych Prac Zwycięzców Etapów. Informacja o wyborze Zwycięzcy Miesiąca zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu.
9. Spośród wszystkich Zwycięzców Etapów Komisja wybierze jednego zwycięzcę głównego (dalej: „Zwycięzca Główny”), którego Praca Konkursowa zostanie oceniona jako najbardziej oryginalna i kreatywna oraz najlepiej nawiązująca do tematu Konkursu „Wólczanka w podróży” spośród wszystkich dotychczas wybranych Prac Zwycięzców Etapów. Informacja o wyborze Zwycięzcy Głównego zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu.

§ 5
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
§ 6
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) 9 nagród dla Zwycięzców Etapów w postaci dwóch biletów do kina o wartości nominalnej 60 zł oraz dodatkowej nagrody rzeczowej, w postaci między innymi zestawów kosmetyków lub książek, o wartości:
Etap I – 271 zł
Etap II – 299,99 zł
Etap III – 218 zł
Etap IV – 199,99 zł
Etap V – 299,99 zł
Etap VI – 299,99 zł
Etap VII- 299,99 zł
Etap VIII – 199,95 zł
Etap IX – 299,99 zł
Informacje o dodatkowej nagrodzie rzeczowej do wygrania w danym Etapie Organizator będzie publikował pierwszego dnia danego Etapu, w postaci postu na profilu Instagram Organizatora;

b) 2 dla Zwycięzców Miesiąca w postaci vouchera zakupowego o wartości nominalnej 300 zł („Nagroda Miesiąca”) oraz karty przedpłaconej Mastercard o wartości 1000 zł (tj. karty płatniczej, zasilonej kwotą jednego tysiąca złotych, którą można wykorzystywać do płacenia rachunków, robienia zakupów bezpośrednio w sklepie lub przez telefon czy Internet – wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Mastercard lub Maestro® – pełne zasady użycia kart dostępne są na stronie internetowej: www.mastercard.pl);
c) 1 nagrodę główną dla Zwycięzcy Głównego – voucher na wycieczkę o wartości 8 000 zł (dalej „Nagroda Główna”).
2. Każdy Zwycięzca Miesiąca otrzyma Nagrodę w postaci vouchera zakupowego o wartości nominalnej 300 zł, o terminie ważności do dnia 31.12.2019 r., uprawniającego do zakupu w butikach firmowych marki Wólczanka na terenie Polski produktu/produktów w regularnej/regularnych cenach detalicznych brutto odpowiadających wartości nominalnej vouchera (dalej ,, Voucher Zakupowy”). Wzór Vouchera Zakupowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Voucher Zakupowy uprawnia do zakupu wyłącznie towaru w regularnej cenie detalicznej brutto/towarów (przy realizacji Vouchera Zakupowego nie można skorzystać z innych obniżek lub promocji). Voucher Zakupowy nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher Zakupowy może zostać zrealizowany wyłącznie w terminie jego ważności. Termin ważności Vouchera Zakupowego nie podlega przedłużeniu. Voucher Zakupowy może być wykorzystany tylko raz (podczas jednej transakcji w butiku firmowym marki Wólczanka). Przy realizacji Vouchera Zakupowego nie wydaje się reszty w gotówce, w związku z czym zakup powinien odpowiadać cenie co najmniej równej wartości nominalnej Vouchera Zakupowego. Przy cenie sprzedaży wyższej niż wartość nominalna Vouchera Zakupowego należy dokonać dopłaty różnicy w gotówce lub kartą płatniczą.
2A. Zwycięzca Główny otrzyma Nagrodę w postaci vouchera o wartości nominalnej 8.000 zł (słownie osiem tysięcy złotych), o terminie ważności do dnia 31.08.2020 r., który może zostać zrealizowany we wskazanym przez Organizatora biurze podróży (dalej ,, Voucher Wycieczkowy”). Voucher Wycieczkowy nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher Wycieczkowy może zostać zrealizowany wyłącznie w terminie jego ważności. Termin ważności Vouchera Wycieczkowego nie podlega przedłużeniu. Voucher Wycieczkowy może być wykorzystany tylko raz (podczas jednej transakcji w biurze podróży). Przy realizacji Vouchera Wycieczkowego nie wydaje się reszty w gotówce, w związku z czym zakup powinien odpowiadać cenie co najmniej równej wartości nominalnej Vouchera Wycieczkowego. Przy cenie sprzedaży wyższej niż wartość nominalna Vouchera Wycieczkowego należy dokonać dopłaty różnicy w gotówce lub kartą płatniczą.
3. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę, Nagrodę Miesiąca oraz Nagrodę Główną, z zastrzeżeniem, że Zwycięzca Etapu może jednocześnie zostać Zwycięzcą Miesiąca i/lub Zwycięzcą Głównym.
4. Nagrody, Nagrody Miesiąca oraz Nagroda Główna nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Do każdej Nagrody, Nagrody Miesiąca oraz Nagrody Głównej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody/ Nagrody Głównej z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej.
Zwycięzca zgadza się, że kwota w/w dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody/Nagrody Miesiąca/ Nagrody Głównej w Konkursie.
6. Warunkiem wydania Zwycięzcom Nagród, Nagród Miesiąca oraz Nagrody Głównej jest wypełnienie przez Zwycięzcę Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora na adres:
VRG S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków
7. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody/Nagrody Miesiąca/ Nagrody Głównej obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie w oparciu o dane przesłane na Formularzu Podatkowych Danych Osobowych.
8. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania do nich przez Organizatora wiadomości o wygranej przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda/Nagroda Miesiąca/Nagroda Główna i nr telefonu kontaktowego.
9. Niezachowanie w/w terminów, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, w tym danych o których mowa w ust. 8 powyżej, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody/nagrody Miesiąca/Nagrody Głównej skutkują utratą prawdo niej, a Nagroda/Nagroda Główna pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy powstałą na skutek podania przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji.
11. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub listem poleconym w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania od każdego ze Zwycięzców jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
12. (skreślony)
13. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody/ Nagrody Głównej na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody/ Nagrody Głównej. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody/ Nagrody Głównej. Rezygnacja z części Nagrody lub części Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody/ Nagrody Głównej.
14. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub Nagrody Głównej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody/ Nagrody Głównej kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
13. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody/ Nagrody Głównej, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.
§ 7
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego kanałów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
§ 8
Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
a) jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej;
b) powstałe w związku z wykonaniem Pracy Konkursowej utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
c) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Pracy Konkursowej;
d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej;
e) zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich;
ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodnych z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – e) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej wraz z zezwoleniami na korzystanie z wizerunków utrwalonych w Pracy Konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
e. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
f. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
g. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej.
h. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
7. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestnika opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.
8. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 7 powyżej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.
9. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac Konkursowych oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac Konkursowych z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac Konkursowych, usunięcie fragmentów Prac Konkursowych lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac Konkursowych obok lub w sąsiedztwie innych prac.
11. W razie konieczności Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie majątkowych praw autorskich.
12. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
13. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. W przypadku Pracy Konkursowej zawierającej wizerunek osoby trzeciej Uczestnik dokonując zgłoszenia konkursowego oświadcza, że uzyskał na rzecz Organizatora zgodę tej osoby na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tego zezwolenia na podmioty trzecie. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu praw autorskich oraz praw zależnych do Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika, z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych, Uczestnik zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, a w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa- zwolni Organizatora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
§ 9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047082, NIP: 675-000-03-61, REGON: 351001329 (dalej, Administrator)
2. Administrator, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
3. W związku z prowadzeniem Konkursu oraz wydaniem Nagród zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, PESEL, telefon kontaktowy.
4. Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu (pod pojęciem tym należy rozumieć zarówno Zwycięzców Etapowych, Zwycięzców Miesiąca, jak i Zwycięzcę Głównego), zostaną poproszeni w wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z formularzem podatkowych danych osobowych, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu) wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 6 lipca 1991 r.. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku przez Zwycięzców Konkursu, będzie skutkować przyznaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody, co pozostanie do swobodnego uznania Organizatora.
5. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 6 lipca 1991 r. w zakresie, w którym ustawa ta nakłada obowiązek zapłaty podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzanie ich danych. Wniesiony przez Uczestnika sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasady przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
7. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Uczestnik ma prawo skontaktować się z powołanym u Organizatora inspektorem ochrony danych osobowych w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach przysługujących Uczestnikowi prawach do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.

§ 10
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.
2. Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres martyna.foremna@vrg.pl z dopiskiem „Wólczanka w podróży”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o zamieszczenie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursu.
2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.