Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności »

  OK
+48 661 418 851     obsługa klienta
Znajdź butik

REGULAMIN KONKURSU „WIOSENNE INSPIRACJE ”

REGULAMIN KONKURSU
„WIOSENNE INSPIRACJE
§1 Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „WIOSENNE INSPIRACJE”, organizowanym za pośrednictwem serwisu INSTAGRAM zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej „Organizator”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 12.04.2019 r. godz.: 12:00 do 22.04.2019 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) w serwisie społecznościowym w serwisie INSTAGRAM: www.instagram.com/wolczanka (dalej: „Serwis Instagram” lub „Instagram”).
Celem Konkursu jest promowanie marki WÓLCZANKA.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu Instagram , nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz publicznego konta w Serwisie Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem tego Serwisu. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla marki WÓLCZANKA lub Organizatora.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ORGANIZATOR , tj. VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej również „Administrator”).
6. Administrator, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.
8. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
9. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
10. Uczestnicy oraz zwycięzcy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora.
11. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
12. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.
13.W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdzie 6 osób wskazanych przez Organizatora.

§ 3 Przebieg Konkursu

Zasady konkursu:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia o tematyce „Moje wiosenne inspiracje”, opublikowaniu na swoim publicznym profilu w serwisie Instagram i oznaczenie tego zdjęcia hasztagiem #WolczankaNaWiosnę („Zgłoszenie konkursowe”).
§4 Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze 3 (trzy) najciekawsze, najbardziej kreatywnne i orygimalne – według oceny Komisji- Zgłoszeń konkursowych, które będą uprawniały do otrzymania nagrody przez zgłaszających je Uczestników („Zwycięzca Konkursu”).
2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany przez Organizatora.
3. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
5. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie, lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.
6. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

§5 Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są: 3 bony podarunkowe wartości 300 zł, uprawniających do zakupu towarów w butikach marki Wólczanka lub Lambert oraz 3 zestawy kosmetyków marki Balneokosmetyki o wartości nie mniejszej niż 200 zł („Nagrody”). Każdy z trzech Zwycięzców Konkursu otrzymuje 1 (jeden) bon podarunkowy o wartości 300 zł uprawniający do dokonania zakupów w butikach marki Wólczanka lub Lambert oraz 1 (jeden) zestaw kosmetyków marki Balneokosmetyki o wartości 200 zł.
2. Nagroda będzie do odebrania we wskazanym przez Zwycięzcę Konkursu butiku marki Wólczanka lub zostanie przesłany do Zwycięzcy Konkursu pocztą na wskazany adres.
3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§6 Zasady wydawania Nagród w Konkursie

1. O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu wydania Nagród, Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Instagram. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażąda od Zwycięzcy Konkursu podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak:
a) adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
b) dane właściwego urzędu skarbowego,
c) numer PESEL na cele sprawozdawczości podatkowej.
3. Zwycięzca Konkursu, zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Organizatora, z którego otrzyma żądanie, skan podpisanego formularza zawierającego wymagane dane, wskazane w ust. 2 powyżej, w terminie 5 dni od wysłania wiadomości przez Organizatora, a także: (i) przesłać oryginał oświadczenia listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora, albo (ii) przekazać oryginał oświadczenia pracownikowi salonu Organizatora, w którym nastąpi odebranie Nagrody (przed wydaniem Nagrody). Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu o możliwości i sposobie odbioru Nagrody drogą mailową bądź telefoniczną. Odbiór Nagród zostanie potwierdzony przez podpisanie protokołu odbioru Nagród, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. W przypadkach określonych w § 4 ust. 5 lub w przypadku niespełnienia warunków udziału w Konkursie, Organizator może zdecydować o przepadku Nagrody i nieprzyznaniu takiej Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, bądź może także dokonać wyboru nowego Zwycięzcy Konkursu, spośród pozostałych poprawnych Zgłoszeń konkursowych, które zajęły kolejne, niższe miejsce w Konkursie, w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora decyzji pozbawienia uprzedniego Zwycięzcy Konkursu prawa do Nagrody. Nowego Zwycięzcę Konkursu obowiązują powyższe procedury wydania Nagród, przy czym termin przesłania danych wynosi 5 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie.
6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Zwycięzcami Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
7. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników o otrzymaniu zgłoszenia, które nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. Takie Zgłoszenia Konkursowe, będą uznawane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody nieodebranej z przyczyn niezawinionych przez Organizatora w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki z Nagrodą na wskazany adres– Nagrody te ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

§7 Prawa autorskie i licencja

1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia konkursowego gwarantuje, że posiada pełne majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia/ filmu oraz tekstu oraz, że w wypadku prezentowania w Zadaniu Konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację wizerunków takich osób w serwisie Instagram i przeniesienie takiej zgody na (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
2. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika Nagrody), w szczególności z utworów (włączywszy w to utwory audiowizualne), oraz artystycznych wykonań, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,
2) wprowadzenie do obrotu,
3) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
5) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na okres 5 lat.
4. Na mocy licencji określonej powyżej, a także zgody wskazanej w ust. 6 poniżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
5. Organizator upoważniony jest do korzystania z utworu w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika i bez oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
6. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody, na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wizerunków osób trzecich, utrwalonych na fotografii lub filmie, stanowiącym Zgłoszenie konkursowe, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w ust. 2 powyżej, a także wyraża zgodę na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie. Uczestnik z chwilą dodania Zgłoszenia konkursowego i wzięcia udziału w Konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego oraz osób trzecich, uwidocznionych na fotografii/ filmie, będącym częścią Zgłoszenia Konkursowego w serwisie Instagram.
7. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich, czy naruszać praw osób trzecich.
8. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze w formie pisemnej odrębną umowę licencji do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu konkursowym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń konkursowych również do celów promocyjnych samego Konkursu.

§8 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursów można składać pisemnie na adres pocztowy: VRG S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub na adres e-mail: sklep.internetowy@wolczanka.pl.
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wolczanka.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
Kraków, dnia 12 kwietnia 2019 roku

Organizator

Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych
FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH
Nazwisko………………………………………….. Imię: 1/……………………………………… (PIERWSZE IMIĘ)
Data urodzenia…………………………….. DD/MM/ROK
PESEL………………………………………….
Miejsce zamieszkania:
Ulica…………………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania……………….Nr tel……………….…………..
Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………
Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………
Adres zameldowania:
Ulica ……………………………………. Nr domu ……………………. Nr mieszkania ……………………………..
Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………
Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………
Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/……………………………………………..
(dokładna nazwa wraz z adresem)
Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (kod pocztowy: 31-462 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500269. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.
Data…………………………………….. ………………………………………/podpis/


Załącznik nr 2

Miejsce i data: ___________________

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD

W związku z udziałem w Konkursie „Wiosenne Inspiracje” z dnia 12.04.2019 r., jako Zwycięzca Konkursu, potwierdzam odbiór od VRG S.A.: bonu podarunkowego o wartości 300 zł, uprawniającego do zakupu w butikach marki Wólczanka lub Lambert, oraz zestawu kosmetyków marki Balneokosmetyki o wartości 200 zł tytułem nagrody.

Podpis: ___________________

W imieniu VRG S.A.:

Podpis: ___________________